Smartors

Tự tạo button

Hôm nay tranh thủ gợi ý của khách hàng, tôi giới thiệu với anh em coders một site để anh em tự làm buttons (nếu không biết Photoshop và cũng không muốn nhờ …chị Nguyên). Đơn giả và dễ dùng:

http://www.oscbuttons.com/

Source: MattInmeres.

Leave a Reply